Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Celowy Związek Gmin R-XXI

dot. naboru na wolne stanowisko w Jednostce Raalizujacej Projekt


Celowy Związek Gmin R-XXI
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. administracyjnych w Jednostce Realizującej Projekt

w Celowym Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie

Wymagania niezbędne:

Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

1. Posiada wykształcenie wyższe z zakresu administracji, prawa i administracji,

2. Posiada co najmniej trzy lata stażu pracy,

3. Posiada znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego,

2. Pożądane doświadczenie w pracy lub w zespołach realizujących projekty UE.

4. Umiejętność biegłej obsługi komputera,

5. Obywatelstwo polskie,

6. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

 1. Zdolność analitycznego myślenia;

 2. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność;

 3. Komunikatywność w kontaktach służbowych;

 4. Umiejętność pracy w zespole;

 5. Dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Pełna obsługa administracyjna (prowadzenie dokumentacji, organizowanie zaopatrzenia w materiały biurowe oraz wyposażenie) Jednostki Realizującej Projekt.

2. Rejestracja pism i dokumentów finansowych, archiwizacja dokumentacji z przebiegu realizacji projektu

3. Współpraca przy weryfikacji faktur oraz dokumentów kontraktowych pod kątem zgodności z przepisami PZP oraz umową z wykonawcami i wytycznymi POIiŚ

4. Prowadzenie rzeczowej oraz finansowej sprawozdawczości oraz monitoringu dla projektu ”Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard” pod względem uzyskania zakładanych rezultatów i założonego efektu ekologicznego

5. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego w koordynacji rozliczenia projektu i dokonywanie uzgodnień w tym zakresie

6. Sporządzanie/weryfikowanie wniosków o płatność wraz z kompletem załączników

7. Pomoc przy sporządzaniu materiałów przetargowych

8. prowadzenie działań promocyjno - informacyjnych dotyczących realizacji projektu

9. Przygotowywanie dokumentów dla potrzeb audytów i kontroli

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)

 2. List motywacyjny

 3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie

 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy - jeżeli kandydat jest w stosunku pracy

 6. Oświadczenie o niekaralności

 7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku

 8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"

 9. Oświadczenie o treści: "Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych Jednostki Realizującej Projekt Celowego Związku Gmin R-XXI” w siedzibie CZG R-XXI w Nowogardzie, ul. Bohaterów Warszawy 34, II piętro w terminie do dnia 28 maja 2010 r. do godz. 15.30. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. Dokumenty, które wpłyną do CZG R-XXI po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Kierownik Jednostki Realizującej Projekt - Pani Jolanta Kamińska - Borak, pod numerem telefonu (91) 39 20 350.

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 4.000 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie.
Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas do zakończenia prac Jednostki Realizującej Projekt Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Olechnowicz-Krakowska 17-05-2010 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2010
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2010 12:58