Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Celowy Związek Gmin R-XXI

Wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. Technicznych JRP CZG R-XXI

Celowy Związek Gmin R-XXI
 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Technicznych
w  Jednostce Realizującej Projekt

w Celowym Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie

Wymagania niezbędne:

 1. Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończył techniczne lub ekonomiczno-techniczne jednolite studia magisterskie

- techniczne wyższe studia zawodowe,

- uzupełniające techniczne studia magisterskie lub,

Ponadto:

2.  Posiada co najmniej trzy lata stażu pracy

3. Posiada znajomość przepisów prawa – Prawa Budowlanego oraz problematyki                          z zakresu zamówień publicznych, znajomość polskich i międzynarodowych procedur prowadzenia inwestycji – szczególnie FIDIC, ustawa o Samorządzie Gminnym

4.  Pożądane uprawnienia budowlane oraz doświadczenie przy realizacji inwestycji współfinansowanych z UE

5. Umiejętność biegłej obsługi komputera

6.  Obywatelstwo polskie

7.  Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność kosztorysowania robót budowlanych;
 2. Zdolność analitycznego myślenia;
 3. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność;
 4. Komunikatywność w kontaktach służbowych;
 5. Umiejętność pracy w zespole;
 6. Dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw technicznych dotyczących projektu, wdrażanie i zarządzanie techniczne projektem w zakresie rzeczowym zgodnie z procedurami dotyczącymi projektów z udziałem środków Funduszu Spójności, z Harmonogramem realizacji projektu, Harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz jego monitorowanie we współpracy z Kierownikiem JRP

2. Sprawowanie nadzoru nad wykonawcami kontraktów w ramach projektu w zakresie wynikającym z zawartych umów

3. Weryfikacja części technicznych dokumentacji przetargowych zamówień ogłaszanych w ramach projektu, dotyczących rzeczowej jego realizacji, udział w prowadzonych postępowaniach i pracach komisji

4. Monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji projektu, informowanie Kierownika JRP o przebiegu realizacji projektu, sporządzanie harmonogramów realizacji projektu

5. Opiniowanie zmian w dokumentacji technicznej na wniosek Inspektora Nadzoru w porozumieniu z nadzorem autorskim

6. Gromadzenie wszelkich danych umożliwiających terminowe przygotowanie wymaganych  raportów i sprawozdań z realizacji projektu oraz wniosków o płatność i współpraca w tym zakresie z Inżynierem Kontraktu

7. Weryfikacja raportów i sprawozdań Inżyniera Kontraktu

8. Zapewnienie przebiegu robót budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym

9. Udział w przeprowadzanych rozruchach i odbiorach poszczególnych etapów projektu

10. Sprawdzanie poprawności merytorycznej i zgodności z umową o dofinansowanie dokumentów wystawianych przez wykonawców i Inżyniera Kontraktu

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny
 3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy - jeżeli kandydat jest w stosunku pracy
 6. Oświadczenie o niekaralności
 7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
 8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"
 9. Oświadczenie o treści: "Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętych, opatrzonych napisem kopertach: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Technicznych w Jednostce Realizującej Projekt Celowego Związku Gmin R-XXI”w siedzibie CZG R-XXI  w Nowogardzie, ul. Bohaterów Warszawy 34 w terminie do dnia  30 września 2010 r. do godz. 15.30.Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. Dokumenty, które wpłyną do CZG R-XXI po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Kierownik Jednostki Realizującej Projekt - Pani Jolanta Kamińska - Borak, pod numerem telefonu (91) 39 20 350.

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 4.000zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie.
      Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie do  czasu zakończenia prac Jednostki Realizującej Projekt.  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Celowego Związku Gmin R- XXI                              w Nowogardzie.

 

wprowadziła

Ewa Jankowska 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Jankowska 13-09-2010 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Jankowska 06-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Ewa Jankowska 23-09-2010 09:38