Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Celowy Związek Gmin R-XXI

nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Finansowych w Jednostce Realizującej Projekt


Celowy Związek Gmin R-XXI
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Finansowych w Jednostce Realizującej Projekt w Celowym Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie

Wymagania niezbędne:

Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

1. Posiada co najmniej średnie wykształcenie ekonomiczne oraz co najmniej pięć lat stażu pracy w księgowości

lub

2. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub podyplomowe studia ekonomiczne oraz posiada co najmniej trzy lata stażu pracy w księgowości.

3. Posiada znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych w zakresie konstruowania i wykonywania budżetu, sprawozdawczości budżetowej, Prawo zamówień publicznych

4. Umiejętność biegłej obsługi komputera

5. Obywatelstwo polskie

6. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Pożądane doświadczenie w pracy lub w zespołach realizujących projekty UE.

Wymagania dodatkowe:

 1. Zdolność analitycznego myślenia;

 2. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność;

 3. Komunikatywność w kontaktach służbowych;

 4. Umiejętność pracy w zespole;

 5. Dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kompleksowa obsługa księgowo - finansowa projektu „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard” prowadzona przez Celowy Związek Gmin R-XXI

 2. Prowadzenie spraw finansowych dotyczących realizacji projektu, w tym:

- prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu

- sporządzanie i aktualizacja planów finansowania projektu

- przygotowanie planów wystąpień ośrodki finansowe i ich aktualizacja

- podejmowanie działań dla zapewnienia ciągłości finansowania projektu zgodnie z planem płatności i harmonogramem rzeczowo - finansowym i harmonogramem realizacji projektu

- przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy pożyczki

- dokonywanie weryfikacji formalno - rachunkowej faktur oraz dokumentów kontraktowych pod kątem wytycznych POIiŚ, zapewnienie terminowej płatności wykonawcom projektu

- monitorowanie operacji finansowych oraz pozostałych spraw finansowych dotyczących projektu

- przygotowanie informacji z przebiegu i realizacji finansowej projektu w porozumieniu z Inżynierem Kontraktu

- sporządzanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami dla realizowanego projektu

- przygotowywanie materiałów i zmian do budżetu w związku z realizacją projektu

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)

 2. List motywacyjny

 3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie

 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy - jeżeli kandydat jest w stosunku pracy

 6. Oświadczenie o niekaralności

 7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku

 8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"

 9. Oświadczenie o treści: "Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalista ds. finansowych Jednostki Realizującej Projekt Celowego Związku Gmin R-XXI” w siedzibie CZG R-XXI w Nowogardzie, ul. Bohaterów Warszawy 34, II piętro w terminie do dnia 22 kwietnia 2011 r. do godz. 15.30. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. Dokumenty, które wpłyną do CZG R-XXI po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Kierownik Jednostki Realizującej Projekt - Pani Jolanta Kamińska - Borak, pod numerem telefonu (91) 39 20 350.

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 4.000 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie.
Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie do czasu zakończenia prac Jednostki Realizującej Projekt. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie.

 

 

Opracowała

  Ewa Jankowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Olechnowicz-Krakowska 06-04-2011 08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Monika Olechnowicz-Krakowska 06-04-2011 08:31