Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Celowy Związek Gmin R-XXI

nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Finansowych w Jednostce Realizującej Projekt

 

Celowy Związek Gmin R-XXI
 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Finansowych w Jednostce Realizującej Projekt w Celowym Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie

Wymagania niezbędne:

Kandydat spełnia poniższe warunki:

1.  Posiada co najmniej średnie wykształcenie ekonomiczne oraz co najmniej pięć lat stażu pracy w księgowości

lub

2. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub podyplomowe studia ekonomiczne oraz posiada co najmniej trzy lata stażu pracy w księgowości.

3. Posiada znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych w zakresie konstruowania i wykonywania budżetu, sprawozdawczości budżetowej, Prawo zamówień publicznych

4.   Umiejętność biegłej obsługi komputera

5.   Obywatelstwo polskie

6.   Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

7.  Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Pożądane doświadczenie w pracy lub w zespołach realizujących projekty UE.

Wymagania dodatkowe:

 1. Zdolność analitycznego myślenia;
 2. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność;
 3. Komunikatywność w kontaktach służbowych;
 4. Umiejętność pracy w zespole;
 5. Dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kompleksowa obsługa księgowo - finansowa projektu „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard” prowadzona przez Celowy Związek Gmin R-XXI
 2. Prowadzenie spraw finansowych dotyczących realizacji projektu, w tym:

- prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu 

- sporządzanie i aktualizacja planów finansowania projektu

- przygotowanie planów wystąpień ośrodki finansowe i ich aktualizacja

- podejmowanie działań dla zapewnienia ciągłości finansowania projektu zgodnie z planem płatności i harmonogramem rzeczowo – finansowym i harmonogramem realizacji projektu

- przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy pożyczki

- dokonywanie weryfikacji formalno – rachunkowej faktur oraz dokumentów kontraktowych pod kątem wytycznych POIiŚ, zapewnienie terminowej płatności wykonawcom projektu

- monitorowanie operacji finansowych oraz pozostałych spraw finansowych dotyczących projektu

- przygotowanie informacji z przebiegu i realizacji finansowej projektu w porozumieniu z Inżynierem Kontraktu

- sporządzanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami dla realizowanego projektu

- przygotowywanie materiałów i zmian do budżetu w związku z realizacją projektu

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny
 3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy - jeżeli kandydat jest w stosunku pracy
 6. Oświadczenie o niekaralności
 7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
 8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"
 9. Oświadczenie o treści: "Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalista ds. finansowych Jednostki Realizującej Projekt Celowego Związku Gmin R-XXI”w siedzibie CZG R-XXI w Nowogardzie, ul. Bohaterów Warszawy 34,  II piętro w terminie do dnia  17 czerwca 2011 r. dogodz. 15.30.Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. Dokumenty, które wpłyną do CZG R-XXI po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Kierownik Jednostki Realizującej Projekt - Pani Jolanta Kamińska - Borak, pod numerem telefonu (91) 39 20 350.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie.
      Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie do czasu zakończenia prac Jednostki Realizującej Projekt.  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie.

 

 

Opracowała

Ewa Jankowska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Olechnowicz-Krakowska 01-06-2011 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2011 10:11