Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Celowy Związek Gmin R-XXI

nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Technicznych w Jednostce Realizującej Projekt

 

Celowy Związek Gmin R-XXI
 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Technicznych
w  Jednostce Realizującej Projekt

w Celowym Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie

Wymagania niezbędne:

 1. Kandydat spełnia poniższe warunki:

- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie budownictwa, inżynierii środowiska (i pokrewne) oraz:

      - posiada co najmniej trzy lata stażu pracy

2. Posiada znajomość procedur prowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami prawa   budowlanego procedurami FIDIC oraz uwarunkowaniami środowiskowymi

      3. Posiada znajomość PZP

      4. Pożądane uprawnienia budowlane

5. Umiejętność biegłej obsługi komputera

6.  Obywatelstwo polskie

7.  Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność kosztorysowania robót budowlanych;
 2. Zdolność analitycznego myślenia;
 3. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność;
 4. Komunikatywność w kontaktach służbowych;
 5. Umiejętność pracy w zespole;
 6. Dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres zadań i odpowiedzialności pracownika ds. technicznych:

- prowadzenie spraw technicznych dotyczących projektu, wdrażanie techniczne projektu
w zakresie rzeczowym zgodnie z procedurami dotyczącymi projektów z udziałem środków Funduszu Spójności, z Harmonogramem realizacji projektu, Harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz monitorowanie we współpracy z Kierownikiem JRP,

- sprawowanie nadzoru nad wykonawcami kontraktów w ramach projektu w zakresie wynikającym z zawartych umów,

- weryfikacja części technicznych dokumentacji przetargowych zamówień ogłaszanych
w ramach projektu, dotyczących rzeczowej jego realizacji, przygotowanie i udział
w prowadzonych postępowaniach oraz pracach komisji,

- monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji projektu, informowanie Kierownika JRP o przebiegu realizacji projektu, sporządzanie harmonogramów realizacji projektu,

- opiniowanie zmian w dokumentacji technicznej na wniosek Inspektora Nadzoru
w porozumieniu z nadzorem autorskim,

- gromadzenie wszelkich danych umożliwiających terminowe przygotowanie wymaganych raportów i sprawozdań z realizacji projektu oraz wniosków o płatność i współpraca w tym zakresie z Inżynierem Kontraktu,

- weryfikacja raportów i sprawozdań Inżyniera Kontraktu,

- zapewnienie przebiegu robót budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- udział w przeprowadzanych rozruchach i odbiorach poszczególnych etapów projektu,

- sprawdzanie poprawności merytorycznej i zgodności z umową o dofinansowanie dokumentów wystawianych przez wykonawców i Inżyniera Kontraktu,

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny
 3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy - jeżeli kandydat jest w stosunku pracy
 6. Oświadczenie o niekaralności
 7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
 8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"
 9. Oświadczenie o treści: "Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście
w zamkniętych, opatrzonych napisem kopertach: „Nabór na stanowisko Specjalisty
ds. Technicznych w Jednostce Realizującej Projekt Celowego Związku Gmin R-XXI”w siedzibie CZG R-XXI w Nowogardzie, ul. Bohaterów Warszawy 34 w terminie do dnia
17 czerwca 2011 r. do godz. 15.30.Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. Dokumenty, które wpłyną do CZG R-XXI po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Kierownik Jednostki Realizującej Projekt - Pani Jolanta Kamińska - Borak, pod numerem telefonu (91) 39 20 350.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszenie
na rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie.
      Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie do  czasu zakończenia prac Jednostki Realizującej Projekt.  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Celowego Związku Gmin R- XXI                              w Nowogardzie.

 

Opracowała

Ewa Jankowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Olechnowicz-Krakowska 01-06-2011 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2011 10:12