Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Celowy Związek Gmin R-XXI

nabór na wolne stanowisko Kierownik Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami CZG R-XXI


OGŁOSZENIE

 

Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko - Kierownik Regionalnego Zakładu

Gospodarowania Odpadami CZG R-XXI

 

 1. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, zarządzanie przedsiębiorstwem, ochrony środowiska,

 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na samodzielnym stanowisku,

 • znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Prawo Ochrony Środowiska,

 • umiejętność opracowywania wniosków finansowych wynikających z zarządzaniem Regionalnym Zakładem Gospodarowania Odpadami,

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiada umiejętność zarządzania personelem,

 • samodzielność, dyspozycyjność oraz kreatywność,

 • dobry stan zdrowia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność,

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,

 • prawo jazdy kat. B,

 • umiejętność biegłej obsługi komputera.

 

 1. Zakres obowiązków:

 • kierowanie Regionalnym Zakładem Gospodarowania Odpadami Celowego Związku Gmin
  R-XXI w Nowogardzie wraz ze stacjami przeładunku odpadów w miejscowościach: Świnoujście, Kamień Pomorski oraz Mielenko Drawskie;

 • kierowanie RZGO i reprezentowanie go na zewnątrz w ramach udzielonych upoważnień;

 • Organizacja oraz prowadzenie zbiórki odpadów zmieszanych i selektywnych z terenu CZG
  R-XXI;

 • bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów w zbudowanych przez CZG R-XXI obiektach i instalacjach;

 • zamykanie i rekultywacja składowisk na terenie objętym Planem Gospodarki Odpadami Celowego Związku Gmin R-XXI;

 • opracowywanie analiz, planów rzeczowych i finansowych dla Zarządu CZG R-XXI;

 • nadzór nad realizacją budżetu;

 • organizacja pracy podległych pracowników, prowadzenie nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem poszczególnych stanowisk pracy;

 • sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zadań RZGO zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • udział w odbiorach i rozruchach;

 • zapewnienie zabezpieczenia powierzonego mienia w RZGO;

 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi CZG R-XXI;

 • odpowiedzialność za wyniki finansowe RZGO;

 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów;

 • wykonywanie wszelkich zadań związanych z działaniem CZG R-XXI zleconych przez Przewodniczącego Zarządu,

 

 

 1. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. kwestionariusz osobowy,

 4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy z wymaganiami na w/w stanowisku,

 6. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

 9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na    przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)" ,

 10. oświadczenie o treści: "Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych".

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 16.08.2011 r. do godz. 15.30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Kierownika Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami CZG R-XXI " w Celowym Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie, ul. Bohaterów Warszawy 34 (II piętro, Kancelaria CZG R-XXI).

Dodatkowych informacji udzielać będzie Pan Antonii Bielida - Przewodniczący Zarządu CZG R-XXI pod numerem telefonu (091) 39 27 121. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. Dla dokumentów wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do CZG R-XXI.

Dokumenty, które wpłyną do CZG R-XXI po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Celowy Związek Gmin R-XXI zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki na czas próbny, a następnie na czas określony i nieokreślony.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie oraz na tablicy ogłoszeń.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie.

 

 

 

Opracowała:

Ewa Jankowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Olechnowicz-Krakowska 25-07-2011 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Monika Olechnowicz-Krakowska 25-07-2011 12:25