Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Celowy Związek Gmin R-XXI

nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. BHP


Celowy Związek Gmin R-XXI
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektora ds. BHP

w Celowym Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CZG R-XXI w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% .

Wymiar etatu: 1/4

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Celowy Związek Gmin R-XXI

ul. Bohaterów Warszawy 34

72-200 Nowogard

Wymagania niezbędne:

 1. Kandydat spełnia poniższe warunki:

- posiada wyższe wykształcenie o kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy,

- posiada co najmniej trzy lata stażu pracy,

2. Posiada znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Posiada uprawnienia do przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych pracowników.

4. Umiejętność biegłej obsługi komputera.

5. Obywatelstwo polskie.

6. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

1. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność;

2. Komunikatywność w kontaktach służbowych;

3. Umiejętność pracy w zespole;

4. Dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólny zakres zadań Inspektora ds. BHP:

 1. współpraca z Pracodawcą w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przestrzeganiu przepisów Kodeksu Pracy oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 2. organizację wspólnie z Pracodawcą stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wymogami ergonomii,

 3. egzekwowanie przestrzegania przez pracowników CZG R-XXI przepisów i zasad bhp, uwzględniających zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z środowiskiem pracy,

 4. tworzenie dokumentacji bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 5. uczestnictwo w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń technologicznych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

 6. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy w Celowym Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie,

 7. przeprowadzanie szkoleń BHP,

 8. wykonywanie prac w ramach zespołu badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, prowadzenie w sposób rzetelny i fachowy dokumentacji związanej z wypadkami pracowników (ustalanie przyczyn i okoliczności), podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zapobieżenie na przyszłość podobnych zdarzeń,

 9. prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko dla Zamawiającego, lecz również dla pracowników Zamawiającego,

 10. wykonuje inne prace dotyczące przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zleconych przez Zamawiającego.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań:

- praca w siedzibie Celowego Związku Gmin R-XXI oraz na terenie budowy Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami oraz stacji przeładunkowych w Mieleniu Drawskim, Morawicy i Świnoujściu

- praca o charakterze administracyjno-biurowym w siedzibie CZG R-XXI: praca w pozycji siedzącej, wymuszonej, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, obciążenie wzroku,

- na stanowisku występują zadania polegające na przeprowadzaniu czynności realizowane w terenie - krajowe wyjazdy służbowe - plac budowy Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami oraz stacji przeładunkowych CZG R-XXI w Mieleniu Drawskim, Morawicy i Świnoujściu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

Możliwość poruszania się po budynku:

Stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze, drzwi odpowiedniej szerokości, brak windy, brak dostosowanych toalet, podjazd dla wózków na parter budynku.

Narzędzia i materiały pracy - stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę, telefon, fax, kserokopiarkę.

Plac budowy Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Słajsino oraz stacji przeładunkowych w Mieleniu Drawskim, Morawicy i Świnoujściu.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. List motywacyjny

3. Kopie posiadanych uprawnień

4. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

5. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie

6. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy - jeżeli kandydat jest w stosunku pracy

7. Oświadczenie o niekaralności

8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku

9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"

10. Oświadczenie o treści: "Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętych, opatrzonych napisem kopertach: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. BHP w Celowym Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie” w siedzibie CZG R-XXI w Nowogardzie, ul. Bohaterów Warszawy 34 w terminie do dnia 16.01.2012 r. do godz. 15.30.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do CZG R-XXI po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Pani Ewa Jankowska, pod numerem telefonu (91) 39 27 121.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie.

Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony, a następnie do czasu zakończenia prac Jednostki Realizującej Projekt. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie.

Opracowała

Ewa Jankowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Olechnowicz-Krakowska 03-01-2012 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2012 12:33