Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Celowy Związek Gmin R-XXI

dotyczy :naboru na wolne stanowisko urzędnicze Pracownika ds. obsługi administracyjno- technicznej


 

Nowogard, dnia 2 kwiecień 2014 r.

 

 

Celowy Związek Gmin R - XXI w Nowogardzie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Pracownika ds. obsługi administracyjno- technicznej

Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą:

„SZUMIĄCE TRAWY NA SKŁADOWISKACH CZG R-XXI”

 

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie: wyższe prawnicze lub techniczne o specjalności w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami lub budownictwo.

 2. Obywatelstwo polskie.

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 5. Nieposzlakowana opinia.

 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 7. Znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy Prawo Ochrony środowiska, ustawy o odpadach, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego,

ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 1. Biegła znajomość obsługi komputera.

 2. Komunikatywność.

 3. Wymagany staż pracy w administracji samorządowej lub państwowej- minimum 5 lat

lub wymagany staż pracy na podobnych stanowiskach związanych z ochroną środowiska i gospodarki odpadami - minimum 5 lat.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Prawo jazdy kat. B

 2. Dysponowanie środkiem lokomocji (praca związana z częstymi wyjazdami w teren).

 3. Dyspozycyjność.

 

Miejsce wykonywania pracy: teren działania CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN R-XXI,

SPO Świnoujście.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw formalno-technicznych dotyczących projektu „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”, współudział - w ramach JRP - w realizacji projektu zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz w innych przepisach prawa polskiego, zgodnie z decyzją otrzymaną od kierownika JRP,

 2. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem prac rekultywacyjnych w ramach projektu w zakresie wynikającym z umów i bieżąca sprawozdawczość w tej sprawie przekazywana kierownikowi JRP,

 3. inspekcja placów budów i bieżąca sprawozdawczość w tej sprawie przekazywana kierownikowi JRP,

 4. uczestnictwo w radach budowy i naradach koordynacyjnych,

 5. udział w odbiorach częściowych i końcowych,

 6. udział w konsultacjach i uzgodnieniach dotyczących realizacji projektu,

 7. monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji projektu i bieżące informowanie kierownika JRP o przebiegu realizacji projektu,

 8. przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu zgodnie z potrzebami dla realizacji projektu,

 9. wsparcie obsługi administracyjnej JRP,

 10. prowadzenie rzeczowej sprawozdawczości oraz monitoringu dla projektu „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI” pod względem uzyskania zakładanych rezultatów i założonego efektu ekologicznego,

 11. gromadzenie wszelkich danych umożliwiających terminowe przygotowanie wymaganych raportów i sprawozdań z realizacji projektu, tworzenie analiz na podstawie ww. dokumentów,

 12. przygotowanie wniosków płatności i innych dokumentów w generatorze POIiŚ w zakresie wskazanym przez kierownika JRP z wyłączeniem kwestii finansowych,

 13. nadzór nad realizacją elementów wchodzących w skład ścieżek edukacyjnych na rekultywowanych składowiskach,

 14. wykonywanie innych poleceń kierownika JRP dotyczących realizacji projektu.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Wymiar czasu pracy - pełny etat. Sytuacje stresowe. Możliwość wydłużonego czasu pracy, praca w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Celowym Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w marcu 2014r. jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)

 2. List motywacyjny

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

 5. Kopie dokumentów potwierdzające staż pracy -świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy, jeżeli kandydat jest w stosunku pracy.

 6. Kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.

 7. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

 9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"

 10. Oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”.

 

 

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 22 kwietnia 2014r. do godz. 13.00 w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem i nazwiskiem z dopiskiem: “nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Celowym Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie - pracownik ds. obsługi administracyjno-technicznej” w CZG R-XXI w Słajsinie Nr 30 gmina Nowogard (pokój 211- sekretariat).

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Biura Związku w Słajsinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej CZG R-XXI w Nowogardzie.

Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony - okres realizacji projektu.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w dziale kadr w Słajsinie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej CZG R-XXI w Nowogardzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Olechnowicz-Krakowska 04-04-2014 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Olechnowicz-Krakowska 04-04-2014 13:57