Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Celowy Związek Gmin R-XXI

nabór na wolne stanowisko - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

OGŁOSZENIE

 

Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

 

 1. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

-        wykształcenie wyższe budowlane, architektoniczne, ekonomiczno-techniczne,

-        posiada co najmniej pięcioletni staż pracy zgodny z wymaganiami na wskazanym stanowisku,

-        znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Prawo Ochrony Środowiska,

-        umiejętność opracowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji,

-        posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-        nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        posiada obywatelstwo polskie,

-        posiada umiejętność zarządzania personelem,

-        samodzielność, dyspozycyjność oraz kreatywność,

-        dobry stan zdrowia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

-        komunikatywność,

-        uregulowany stosunek do służby wojskowej,

-        prawo jazdy kat. B,

-        umiejętność biegłej obsługi komputera.

 

 1. Zakres obowiązków:

-        wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem, dokumentowaniem, rozliczaniem i prowadzeniem zadań wynikających z przyjętego programu budowy Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard,

-        współpraca z MAO,

-        koordynacja pracy zespołów,

-        nadzór nad: sprawami technicznymi i finansowymi, robotami na placu budowy,

-        odbiór i sprawdzanie projektów technicznych,

-        weryfikacja i autoryzacja wszystkich dokumentów przygotowywanych przez koordynatorów projektów, zespół sprawozdawczości i informacji, zespół finansowo-księgowy, które wymagają podpisu MAO lub konsultantów UE,

-        bieżąca współpraca z wykonawcami, nadzór nad postępem prac,

-        wspólnie z kierownikiem projektu: ocena ofert wykonawców dotyczących realizacji robót, opracowywanie pośrednich i końcowego raportu z postępu prac,

-        nadzór nad wykonywaniem budżetu projektu,

-        akceptacja realizacji prac na podstawie raportów wykonawców, akceptacja dostaw,

-        sporządzanie faktur na płatności prowizyjne,

-        prowadzenie i rejestracja korespondencji z wykonawcami,

-        udział w odbiorach i rozruchach,

-        zbieranie i gromadzenie informacji od wszystkich osób zaangażowanych w projekt,

-        gromadzenie raportów i dokumentów, w tym dokumentacji przetargowej,

-        wykonywanie, na zlecenie kierownika projektu, wszelkiego rodzaju raportów, sporządzanie i składanie kierownikowi projektu raportów w zakresie działalności jednostki,

-        nadzór finansowy nad realizacją kontraktów, prowadzenie sprawozdawczości finansowej, bieżąca kontrola gospodarki finansowej pod kątem zgodności z procedurami FS,

-        planowanie finansowe i przeprowadzanie analiz finansowych,

-        realizacja pozostałych zadań zleconych przez kierownika projektu,

-        współpraca z konsultantami UE w zakresie procedur przetargowych i aspektów prawnych pod kątem wydatkowania środków pomocowych.

 

4.      Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

1.      życiorys (CV),

2.      list motywacyjny,

 1. kwestionariusz osobowy,
 2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy z wymaganiami na w/w stanowisku,
 4. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 7. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na    przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)" ,
 8. oświadczenie o treści: "Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych".

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać od dnia 16 lutego do dnia 26 lutego  2009 r. do godz. 15.30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Kierownika Jednostki Realizującej Projekt " w Celowym Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie, ul. Bohaterów Warszawy 34 (II piętro, Kancelaria CZG R-XXI). Dodatkowych informacji udzielać będzie Pan Robert Wawrzyniak pod numerem telefonu (091) 39 27 121. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do CZG R-XXI po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na stanowisku przewiduje się zasadnicze wynagrodzenie miesięczne do 4.500 zł brutto, dodatek funkcyjny, dodatek za wysługę lat.

Celowy Związek Gmin R-XXI zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki na czas próbny, a następnie na czas określony i nieokreślony.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie oraz na tablicy ogłoszeń.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie.

 

Opracowała:

Ewa Jankowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Olechnowicz-Krakowska 08-02-2010 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Monika Olechnowicz-Krakowska 08-02-2010 12:26