Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Celowy Związek Gmin R-XXI

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2009 r.

Celowy Związek Gmin R-XXI  z siedzibą w Nowogardzie

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego w 2009 roku.

 

 

Gospodarka finansowa Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie prowadzona była, w roku budżetowym 2009, na podstawie planu finansowego, uchwalonego dnia 10 grudnia 2008 roku poprzez podjęcie uchwały Nr V/20/08 przez Zgromadzenie Celowego Związku Gmin R-XXI. Przedmiotowa uchwała podjęta została na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.).

 

Podjęta przez Zgromadzenie Związku uchwała ustaliła:

§ 1. Dochody planu finansowego w wysokości                                                   4 153 603,00 zł
z tego:

1)  dochody bieżące                                                                                                3 896 083,00 zł

2)  dochody majątkowe                                                                                              257 520,00 zł

 

§ 2. Wydatki planu finansowego w wysokości                                                     6 198 367,00 zł

z tego:

1) wydatki bieżące                                                                                                   4 267 567,00 zł

2) wydatki majątkowe                                                                                             1 930 800,00 zł

§ 3. Planowany deficyt planu finansowego w wysokości                                  2 044 764,00 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)  zaciąganych pożyczek                                                                                      1 500 000,00 zł

2)  nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie                                                 544 764,00 zł

                                                                                                                          

§ 4. Przychody planu finansowego w wysokości                                                2 044 764,00 zł

z tego:

1) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

  Pochodzących z budżetu UE                                                                                1 500 000,00 zł

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych                                                                  544 764,00 zł

 

§ 5. Limity wydatków na wieloletnie programy:

1)  inwestycyjne w latach 2009 - 2011 w wysokości                                        41 057 887,00 zł

2)  realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości                           42 747 591,00 zł

§ 6. Upoważnienie dla Zarządu Związku do zaciągania zobowiązań:

1)  na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

a.       inwestycyjne ujęte w limitach wydatków planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI na wieloletnie programy inwestycyjne realizowanych w latach 2009
- 2011

b.      realizowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009
i kolejnych
,

2)  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 7. Upoważnienie dla Zarządu Związku do:

1)  zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego,

2)  dokonywania zmian w planie wydatków planu finansowego, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3)  lokowania wolnych środków planu finansowego na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Celowego Związku Gmin R-XXI.

 

W roku budżetowym 2009 plan finansowy Celowego Związku Gmin R-XXI został zmieniony poprzez podjęcie następujących uchwał:

1.      Uchwały nr 01/07/09 Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 28 maja 2009 roku na mocy której:

-        zmniejszono planowane wydatki o kwotę 10 589,62 zł z tego:

a.       dział 750 rozdział 75095 paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o kwotę 589,62 zł

b.      dział 750 rozdział 75095 paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł

-        zwiększono planowane wydatki o kwotę 10 589,62 zł z tego:

a.       dział 750 rozdział 75095 paragraf 4750 – zakup akcesoriów komputerowych,  
w tym programów i licencji zwiększono o kwotę 10 589,62 zł.

 

2.      Uchwały nr 02/08/09 Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 1 lipca 2009 roku na mocy której:

-        zmniejszono planowane wydatki o kwotę 30 000,00 zł z tego:

a.       dział 900 rozdział 90002 paragraf 4270 – zakup usług remontowych zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł

b.      dział 900 rozdział 90002 paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zmniejszono
o kwotę 20 000,00 zł

-        zwiększono planowane wydatki o kwotę 30 000,00 zł z tego:

c.      dział 900 rozdział 90002 paragraf 6140 – wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek zwiększono o kwotę 30 000,00 zł.

 

3.      Uchwały nr 04/13/09 Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 12 listopada 2009 roku na mocy której:

-        zmniejszono planowane wydatki o kwotę 14 500,00 zł z tego:

a.       dział 750 rozdział 75095 paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o kwotę 4 500,00 zł

b.      dział 900 rozdział 90002 paragraf 4270 – zakup usług remontowych zmniejszono
o kwotę 10 000,00 zł

-        zwiększono planowane wydatki o kwotę 14 500,00 zł z tego:

a.       dział 750 rozdział 75095 paragraf 4260 – zakup energii zwiększono o kwotę 500,00 zł.

b.      dział 750 rozdział 75095 paragraf 4260 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe zwiększono o kwotę 4 000,00 zł.

c.      dział 900 rozdział 90002 paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zwiększono
o kwotę 10 000,00 zł.

 

4.      Uchwały nr V/10/09 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 10 grudnia 2009 roku na mocy której:

-        zwiększono planowane dochody o kwotę 1 500 000,00 zł z tego:

a.       dział 750 rozdział 75095 paragraf 0920 – pozostałe odsetki zwiększono o kwotę 20 000,00 zł.

b.      dział 900 rozdział 90002 paragraf 0830 – wpływy z usług zwiększono o kwotę 1 480 000,00 zł

-        zmniejszono przychody planu finansowego o kwotę 1 500 000,00 zł z tego:

a.       paragraf 903 – pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zmniejszono o kwotę 1 500 000,00 zł.

-        planowany deficyt planu finansowego zmniejszono o kwotę 1 500 000,00 zł i ustalono na poziomie 544 764,00 zł. Ustalono, iż planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 544 764,00 zł

-        zmniejszono planowane wydatki o kwotę 8 700,00 zł z tego:

a.       dział 900 rozdział 90002 paragraf 4430 – różne opłaty i składki zmniejszono
o kwotę 4 500,00 zł

-        zwiększono planowane wydatki o kwotę 8 700,00 zł z tego:

d.      dział 750 rozdział 75095 paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych zwiększono
o kwotę 200,00 zł.

b.      dział 900 rozdział 90002 paragraf 4480 – podatek od nieruchomości zwiększono  o kwotę 8 500,00 zł

 

Dochody i wydatki planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą
w Nowogardzie zostały sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.).

 

Postawiony do realizacji przez Celowy Związek Gmin R-XXI plan finansowy na rok budżetowy 2009 po wprowadzeniu zmian zakładał:

 

1.      Wykonanie dochodów planu finansowego w wysokości 5 653 603,00 zł z tego:

-        dział 750 rozdział 75095 paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – uzyskanie dochodów na poziomie 30 000,00 zł

-        dział 750 rozdział 75095 paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów – uzyskanie dochodów w wysokości – 384 500,00 zł,

-        dział 750 rozdział 75095 paragraf 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – uzyskanie dochodów w wysokości 269 433,00 zł,

Razem dział 750 rozdział 75095: 683 933,00 zł.

 

-        dział 900 rozdział 90002 paragraf 0830 – Wpływy z usług – uzyskanie dochodów
w wysokości 4 712 150,00 zł,

-        dział 900 rozdział 9002 paragraf 6650 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – uzyskanie dochodów w wysokości 257 520,00 zł.

Razem dział 900 rozdział 90002: 4 969 670,00 zł z tego dochody majątkowe
257 520,00 zł.

 

2.      Wykonanie wydatków planu finansowego w wysokości 6 198 367,00 zł z tego:

-        Wydatki bieżące: realizowane w ramach działu 750 rozdziału 75095 w łącznej wysokości 945 058,00 zł z tego:

 

-      wynagrodzenia osobowe pracowników           583 044,00 zł

-      dodatkowe wynagrodzenie roczne                     36 610,38 zł

-      wynagrodzenia bezosobowe                                5 000,00 zł

-      składki na ubezpieczenia społeczne               104 350,00 zł

-      składki na fundusz pracy                                     15 200,00 zł

                       Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi:   744 204,38 zł                                                                             

-        Wydatki bieżące: realizowane w ramach działu 900 rozdziału 90002 w łącznej wysokości 3 292 509,00 zł

-        Wydatki majątkowe realizowane w ramach działu 900 rozdziału 90002 w łącznej wysokości 1 960 800,00 z tego:

-        wydatki inwestycyjne                                         1 920 800,00 zł

-        wydatki na zakupy inwestycyjne                              40 000,00 zł

 

3.      Deficyt planu finansowego w wysokości 544 764,00 zł pokryty przychodami planu finansowego w wysokości 544 764,00 zł zgodnie z pkt. 4 niniejszego sprawozdania.

 

4.      Przychody planu finansowego w roku 2009 w łącznej wysokości 544 764,00 zł z tego nadwyżka planu finansowego z lat ubiegłych                                              544 764,00 zł

 

5.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008
i kolejnych

-       łączne nakłady finansowe na lata 2009 i kolejne w wysokości 41 057 887,00 zł

-       plan roku budżetowego 2009 w wysokości 1 920 800,00 zł

                                                                                                                    

      Wykonując plan finansowy 2009 roku szczególną uwagę skierowano na prawidłową realizację zadań własnych wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym oraz postanowień Statutu Związku. Przy realizacji planu finansowego kierowano się przyjętymi wielkościami dochodów i wydatków czego wynikiem było podejmowanie wszelkich możliwych kroków prowadzących do prawidłowej realizacji dochodów, a także prowadzenie oszczędnej i celowej gospodarki wydatkowania środków planu finansowego.

Realizacja planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą
w Nowogardzie przedstawiała się w 2009 roku następująco:

 

I.       Realizacja planu dochodów:

Wykonano dochody planu finansowego w łącznej wysokości 5 579 143,05 zł (98,68 % planu) z czego:

§        W ramach działu 750 – Administracja publiczna; rozdziału 75095 – Pozostała działalność uzyskano dochody na poziomie 515 865,08 zł (75,43% planu) z tytułów:

-       uzyskanych odsetek w wysokości 31 451,700 zł co stanowi 108,84 % planu dochodów,

-       wpływów z różnych dochodów w wysokości 220 392,25,00 zł co stanowi 57,32 % planu,

-       wpływów z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących na które składają się wpłaty gmin – uczestników Związku z tytułu składki członkowskiej
w wysokości 1 zł od mieszkańca gminy w stosunku rocznym oraz opłata wpisowa uzyskano w wysokości 264 021,25 zł co stanowi 97,99 % planowanych dochodów
w tym zakresie,

§        W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami uzyskano dochody na poziomie 5 063 277,97 zł (101,88 % planu) z tytułów:

-       wpływów z usług w wysokości 4 986 677,97 zł co stanowi 105,83 % planowanych dochodów.

-       wpływów z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych będące wpłatami gmin z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek w wysokości 5 zł od jednego mieszkańca gminy płatne jednorazowo uzyskano na poziomie 76 600,00 zł co stanowi 29,75 % planu w tym zakresie.

 

Podsumowując realizację planu dochodów w roku 2009 Zarząd Związku stwierdza, że:

1.     łączne wykonanie dochodów wynosi 98,68%,

2.     przekroczenie 100% wykonania planu dochodów nastąpiło w dziale 750 rozdziale 75095 paragrafie 0920 (104,84%) oraz w paragrafie 0830 działu 900 rozdziału 90002 (101,88%),

3.     Zarząd Związku dołożył wszelkiej staranności oraz uruchomił wszystkie dostępne mu procedury do wyższego uzyskania dochodów w dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 6650. Pomimo tego nie uzyskano wpłat z trzech gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Związku. Planowane dochody są dochodami majątkowymi przeznaczonymi w całości na realizację zadania inwestycyjnego prowadzonego przez CZG R-XXI. Do dnia 31 grudnia 2009 roku nie uzyskano planowanych dochodów, będących wkładem gmin Karnice, Ostrowice i Przybiernów na realizację zadania inwestycyjnego Związku.

 

Szczegółowe zestawienie przedstawiające realizację dochodów planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie w roku 2009 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II.          Realizacja planu wydatków:

Wydatki planu finansowego zrealizowano w łącznej wysokości 5 155 882,75 zł (83,18 % planu) z czego:

§        Wydatki bieżące wykonano na łączną kwotę 3 923 347,09 zł (92,58 % planu)
z tego:

-       Wydatki bieżące ponoszone w ramach działu – Administracja publiczna; rozdziału 75095 – Pozostała działalność wykonano na łączną kwotę 816 914,39 zł co stanowi 86,44 % planowanych w tym zakresie wydatków z tego  na będące wydatkami bieżącymi, realizowanymi w ramach działu 750 rozdziału 75095, wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łączną kwotę 667 672,12 zł co stanowi 86,24 % planowanych wydatków. Struktura wydatków ponoszonych na wynagrodzenia wraz
z pochodnymi kształtowała się w roku 2009 w następujący sposób:

 

-      wynagrodzenia osobowe pracowników           531 228,69 zł

-      dodatkowe wynagrodzenie roczne                     36 610,38 zł

-      wynagrodzenia bezosobowe                                2 000,00 zł

-      składki na ubezpieczenia społeczne                 84 245,11 zł

-      składki na fundusz pracy                                     13 587,94 zł

                                                           Razem: 667 672,12 zł

 

-        Wydatki bieżące ponoszone w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami wykonano na łączną kwotę 3 106 433,09 zł co stanowi 94,35 % planowanych w tym zakresie wydatków. Znaczącą kwotę  wśród wykonanych wydatków działu 900 rozdziału 90002 stanowią wydatki wykonane w ramach paragrafów:

-        4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowana kwota 188 907,42 zł przeznaczona została przede wszystkim na zakup paliwa do sprzętu do komprymacji odpadów składowanych na administrowanych przez Celowy Związek Gmin R-XXI Związek Gmin R-XXI składowiskach odpadów,

-       4300 – zakup usług pozostałych – wydatkowana kwota 131 257,99 zł przeznaczona została przede wszystkim na zakup usług spychania odpadów oraz wykonania niezbędnych przesypek na administrowanych składowiskach odpadów,

-        4430 – różne opłaty i składki – wydatkowana kwota 2 743 581,03 zł stanowi wysokość wpłaconej na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego opłaty za składowanie odpadów.

      Szczegółowe zestawienie przedstawiające realizacje wydatków bieżących planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie w 2009 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

 

§        Wydatki majątkowe wykonano na łączną kwotę 1 232 535,27 zł (82,59 % planu)
z tego:

-        Zrealizowane w 2009 roku w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami paragrafu 6130 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek, wydatki majątkowe Celowego Związku Gmin
R-XXI stanowią kwotę 1 210 005,27 zł.  co stanowi 62,99 % planu. Wydatkowane środki stanowią koszt opracowania dokumentacji będącej przygotowaniem zadania inwestycyjnego Związku pn.: „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami CZG R-XXI” i zostały przeznaczone na zapłatę za wymienione poniżej opracowania:

 

L.p.

Nazwa opracowania

 

kwota w zł.

 

1

Plan BIOZ Słajsino, Studium wykonalności, Uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego - 20% wartości, Projekt budowlany - Mielenko, Kamień Pomorski - 80% wartości

271 084,00

2

Prace projektowe "Budowa RZGO w Słajsinie, gmina Nowogard": Projekty rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Złocieńcu - 80 % wartości

22 859,71

3

Plan BIOZ Mielenko i Kamień Pomorski - 80 % wartości, Specyfikacje techniczne Słajsino - 80 % wartości, Specyfikacje techniczne Mielenko i Kamień Pomorski - 80 % wartości

28 000,00

4

Prace projektowe "Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w ramach zadania Budowa RZGO w Słajsinie, gmina Nowogard - Projekt budowlany Świnoujście - 80 % wartości

48 000,00

5

Sporządzenie dokumentacji konkursowej o dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 60% płatności

12 000,00

6

Projekty rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Wierzchowie - 80 % wartości

22 859,71

7

Projekty rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Złocieńcu - 20 % wartości

5 714,92

8

Badania geologiczne Słajsino, Inwentaryzacja obiektów istniejących Słajsino, Projekt budowlany Słajsino, Uzyskanie pozwolenia na budowę - 20 % wartości

110 000,00

9

Plan BIOZ Mielenko i Kamień Pomorski , Specyfikacje techniczne Słajsino, Specyfikacje techniczne Mielenko i Kamień Pomorski - 20 % wartości

7 000,00

10

Plan BIOZ Świnoujście - 80 % wartości

6 000,00

11

Projekty rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Osinie - 80 % wartości

22 859,71

12

 

Projekt wykonawczy Mielenko i Kamień Pomorski. Kosztorys inwestorski i przedmiary robót Mielenko i Kamień Pomorski, Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów - 80 % wartości

128 000,00

13

Projekty rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Osinie - 20 % wartości

5 714,92

14

Projekty rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Wierzchowie - 20 % wartości

5 714,92

 

Projekt wykonawczy Słajsino , Projekt wykonawczy

 

15

Mielenko i Kamień Pomorski, Kosztorys inwestorski i przedmiary robót Słajsino, Kosztorys inwestorski i przedmiary robót Mielenko i Kamień Pomorski, Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów - 20 % wartości

32 000,00

16

Projekt rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Międzywodziu - 80% wartości

22 859,71

17

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami

28 518,20

18

Projekt rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Kłębach - 80% wartości

22 859,71

19

Projekt rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Chrząstowie - 80% wartości

22 859,71

20

Projekt rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Międzywodziu - 20% wartości

5 714,92

21

Badania geologiczne Świnoujście – 20%, inwentaryzacja obiektów Świnoujście, projekt budowlany Świnoujście, pozwolenie na budowę, plan BIOZ – 20%

31 000,00

22

Projekt rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Recławiu - 80% wartości

22 859,71

23

Projekt rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Kłębach - 20% wartości

5 714,92

24

Projekt rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Chrząstowie - 20% wartości

5 714,92

25

Projekt rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Godowie - 80% wartości

22 859,71

26

Projekt rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Komorowie - 80% wartości

22 859,71

27

Projekt rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Słajsinie - 80% wartości

22 859,71

28

Projekt rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w m. Kusin - 80% wartości

22 859,71

39

Projekt rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska we Włodarce - 80% wartości

22 859,71

30

Projekt rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Mielenku Drawskim (stare)- 80% wartości

22 859,71

31

Projekt rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Recławiu - 20% wartości

5 714,92

32

Projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski i przedmiary robót – Świnoujście – 80 % wartości

8 000,00

33

Projekt rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Godowie, Komorowie, Słajsinie, Włodarze, Mielenku Drawskim (stare), Kusinie - 20% wartości

34 289,52

34

Projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski i przedmiary robót – Świnoujście – 20 % wartości

2 000,00

35

Projekt rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w m. Powalice - 80% wartości

22 859,71

36

Projekt rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Smolęcinie - 80% wartości

22 859,71

37

Projekt rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Mielenku Drawskim (nowe) - 80% wartości

22 859,71

38

Projekt rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Kraśniku - 80% wartości

22 859,71

39

Projekt rekultywacji składowisk - projekt rekultywacji składowiska w Powalicach, Smolęcinie, Mielenku Drawskim i Kraśniku (nowe) - 20% wartości

22 859,68

40

Dokumentacja konkursowa o dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu operacyjnego

8 000,00

41

Projekty rek. Składowiska w Świnoujściu – 20%, badania Geologiczne Mielenko Drawskie i Kamień Pomorski – 20%, inwentaryzacja obiektów istniejących Mielenko Drawskie i Kamień Pomorski, pozwolenie zintegrowane

58 742,72

42

Udział Gminy Świnoujście w wykonaniu prac projektowych dot. Budowy stacji przeładunkowej w Świnoujściu

54 098,36

 

Razem:

1 210 005,27

 

 

      Poniesione wydatki majątkowe zostały zaplanowane w uchwalonym limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych. Zestawienie przedstawiające realizacje wydatków planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI
z siedzibą w Nowogardzie na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

 

      Podsumowując realizację planu wydatków w roku 2009 Zarząd Związku stwierdza, że:

1.     łączne wykonanie wydatków wynosi 83,18 %,

2.     wykonano wydatki bieżące na poziomie 92,58 % planu,

3.     wydatkowe majątkowe wykonano na poziomie 62,86 % planu

4.     nie przekroczono limitów wydatków w żadnym z zaplanowanych do realizacji paragrafów,

5.     w roku 2009 nie wykonano wydatków na planowane do realizacji w 2009 roku podróże zagraniczne,

6.     w realizacji wydatków kierowano się zasadą oszczędności oraz celowości.

 

      Wykonanie planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI w 2009 roku  znalazło swoje odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji finansowo – księgowej oraz
w sporządzanych sprawozdaniach finansowych. Zgodnie z nimi Związek w roku budżetowym 2009 wykonał dochody w wysokości 5 579 143,05 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią na dzień 31.12.2009 r. ogólną kwotę 493 122,31 zł z czego:

-        należności działu 900 rozdziału 90002 – należności z tytułu świadczonych przez Celowy Związek Gmin R-XXI usług stanowią kwotę 405 973,36 zł,

-        należności działu 750 rozdziału 75095 – zaległości z tytułu wpłaty składki członkowskiej stanowią kwotę 6 958,75 zł,

-        zaległości działu 900 rozdziału 90002 – zaległości z tytułu świadczonych przez Celowy Związek Gmin R-XXI usług stanowią kwotę 80 190,20 zł,

      Wykonanie  wydatków planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowi kwotę 5 155 882,75, zł z czego:

-        wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 3 923 347,48 zł

-        wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 1 232 535,27 zł.

      Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowią ogółem kwotę 21 327,05 zł.

      Nadwyżka planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI w 2009 roku (na dzień 31.12.2009) stanowi kwotę 423 260,30 zł. Przychody planu finansowego roku 2009 wynoszą 1 080 994,14 kwota ta stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych. Stan środków finansowych (depozyty na żądanie) stanowił na dzień 31 grudnia 2009 kwotę 1 504 254,44 zł.

W roku 2009 nie zaciągano pożyczek ani kredytów, nie lokowano wolnych środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych.


 

Przewodniczący Zarządu

Robert Wawrzyniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowogard, 11 marca 2010  roku

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Olechnowicz-Krakowska 25-03-2010 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Monika Olechnowicz-Krakowska 25-03-2010 09:26