Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Celowy Związek Gmin R-XXI

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliwa oleju napędowego do składowisk odpadów należących do Zamawiającego

Nowogard, dnia 9 listopada 2009 r.
CZ/WT.341-1/09

Ogłoszenie o zamówieniu >na dostawę paliwa – oleju napędowego do składowisk odpadów należących do Zamawiającego

Zamawiający:

Celowy Związek Gmin R-XXI, pl. Wolności 5, 72-200 Nowogard

Adres do kontaktów
Celowy Związek Gmin R-XXI, ul. Wojska Polskiego 3, 72-200 Nowogard
telefon:   (091) 39-27-121  telefaks: (091) 39-27-121    
adres internetowy   http://www.czg.nowogard.pl/  ; http://bip.gminy.pomorzezachodnie.pl/

Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa paliwa – oleju napędowego do składowisk odpadów należących do Zamawiającego: Włodarki, Komorowa i Godowa.

Część

Składowisko

Maksymalna ilość paliwa w litrach

Sposób dostawy

I

Włodarka

31 000

600 l na tydzień

II

Komorowo

23 000

100 l dziennie

III

Godowo

3 000

200 l dwa razy w miesiącu

Kod CPV: Olej napędowy – 09 13 41 00 - 8

Sposób uzyskania specyfikacji

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie http://bip.gminy.pomorzezachodnie.pl/zamowienia.dhtml a także dostępna nieodpłatnie
w biurze Zamawiającego, ul. Wojska Polskiego 3, 72-200 Nowogard

Możliwość składania ofert częściowych lub ofert wariantowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia

Umowa realizowana będzie od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2010 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki ogólne:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

oraz warunki szczegółowe:

 • Posiadanie uprawnień  

Wykonawca musi wykazać, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.);

 • Dysponowanie potencjałem technicznym

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną stacją paliw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na podstawie poniższych dokumentów:

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty:
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami wydaną na podstawie ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006, Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).
 • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć informację o dysponowaniu co najmniej jedną stacją paliw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Formularz nr 3 niniejszej SIWZ).
 • Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1, 3 i 4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu,
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

     2) pkt 2 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju      pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24      ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

 • Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.
 • Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku takim ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 • W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 1 winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.

Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

kryterium oceny ofert jest wyłącznie kryterium ceny

Miejsce i termin składania ofert

Oferty winny być złożone w biurze Związku w Nowogardzie, przy ul. Wojska Polskiego 3 pokój nr 111, w terminie do dnia 19 listopada 2009 r., do godziny 15,00.

Termin i miejsce otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w biurze Związku w Nowogardzie, przy ul. Wojska Polskiego 3, pokój nr 111 w dniu 19 listopada 2009 r., o godzinie 15,15.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest
Mirosław Garbat, tel. (0-91) 39-20-731, tel. kom. 698-658-426 w godzinach od 8,00 do 15,00.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zamówień ani wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
9 listopada 2009 r.

 

Przewodniczący Zarządu Związku

Robert Wawrzyniak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 dostawa_paliwa_ogA_oszenie.doc 2009-11-09 13:24:27 87,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_dostawa_paliwa.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-11-09 13:24:27 43KB 62 razy
Wynik postępowania
1 uniewaA_nienie.doc 2009-11-24 12:35:23 20KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Olechnowicz-Krakowska 09-11-2009 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Monika Olechnowicz-Krakowska 24-11-2009 12:35